Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 23 maj 2018 – Lombardi Srl mot Comune di Auletta m.fl.

(Mål C-333/18)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Lombardi Srl

Motparter: Comune di Auletta, Delta Lavori SpA, Msm Ingegneria Srl

Tolkningsfråga

Kan artikel 1.1 tredje stycket och 1.3 i rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten1 , i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 20072 tolkas på så sätt att den artikeln innebär att rätten, i ett sådant fall där flera företag som har deltagit i upphandlingsförfarandet inte omfattas av domstolsförfarandet (och vissa av dessa företags anbud inte är föremål för överklagande), med stöd av den processuella autonomi som tillerkänns medlemsstaterna, får göra en bedömning av om det föreligger konkret intresse för den deltagare som ingett huvudöverklagandet och mot vilken ett anslutningsöverklagande i syfte att den deltagaren ska uteslutas har ingetts vilket rätten bifallit, varvid rätten tillämpar de processuella instrument som följer av den nationella rättsordningen och därigenom säkerställer att skyddet för den enskilda aktörens intressen är förenligt med dispositionsprincipen (artikel 112 civilprocesslagen), bevisbörderegler (artikel 2697 civillagen) och regler avseende att ett domstolsavgörandes rättskraft endast omfattar rättegångsdeltagarna och inte kan utsträckas till att omfatta även rättssubjekt som inte omfattas av tvisten?

____________

1 (EGT L 395, 1989, s. 33; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 48).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling (EUT L 335, 2007, s. 31).