Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Milano (Itálie) dne 28. května 2018 – Advokát Alessandro Salvoni v. Anna Maria Fiermonte

(Věc C-347/18)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Milano

Účastníci původního řízení

Žalobce: Advokát Alessandro Salvoni

Žalovaná: Anna Maria Fiermonte

Předběžná otázka

Musí být článek 53 nařízení (EU) č. 1215/20121 a článek 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby soud původu, který byl s odkazem na konečné rozhodnutí požádán o vydání osvědčení podle článku 53 nařízení (EU) č. 1215/2012, mohl vykonat pravomoci z úřední povinnosti k ověření porušení ustanovení kapitoly II oddílu 4 nařízení Brusel Ibis [nařízení (EU) č. 1215/2012], a to za účelem informování spotřebitele o případně zjištěném porušení a umožnění toho, aby tento spotřebitel učinil informované rozhodnutí ohledně možnosti využít opravný prostředek podle článku 45 tohoto nařízení?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř.     věst. L 351, s. 1).