Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Milano (Italia) on esittänyt 28.5.2018 – Asianajaja Alessandro Salvoni v. Anna Maria Fiermonte

(asia C-347/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale di Milano

Pääasian asianosaiset

Hakija: Asianajaja Alessandro Salvoni

Vastapuoli: Anna Maria Fiermonte

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen N:o 1215/20121 53 artiklaa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että alkuperävaltion tuomioistuimilla, joilta on alun perin haettu asetuksen N:o 1215/2012 53 artiklassa säädettyä todistusta lopullisen ratkaisun osalta, olisi mahdollisuus käyttää viran puolesta toimivaltaansa selvittääkseen, onko asetuksen N:o 1215/2012 II luvun 4 jakson säännöksiä rikottu, jotta kuluttajalle voidaan ilmoittaa mahdollisesti todetusta rikkomisesta ja antaa hänelle mahdollisuus arvioida kaikista seikoista tietoisena mahdollisuutta vedota saman asetuksen 45 artiklassa säädettyyn oikeussuojakeinoon?

____________

1 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s.1).