Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour administrative d'appel de Nancy (Francie) dne 7. června 2018 – Ministre de l'Action et des Comptes publics v. Pan a paní Raymond Dreyer

(Věc C-372/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour administrative d'appel de Nancy

Účastníci původního řízení

Žalobce: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Žalovaní: Pan a paní Raymond Dreyerovi

Předběžná otázka

Souvisí příspěvky určené pro Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (národní fond solidarity pro osobní nezávislost, CNSA), které přispívají na financování výše uvedených sporných dávek [a to příspěvek na osobní nezávislost (APA) a vyrovnávací příspěvek na zdravotní postižení (PCH)], přímo a dostatečně relevantně s některými částmi systému sociálního zabezpečení uvedenými v článku 3 nařízení (ES) č. 883/20041 , a spadají tak do působnosti tohoto nařízení pouze z toho důvodu, že se tyto dávky vztahují na jedno z rizik uvedených v tomto článku 3 a jsou poskytovány bez jakéhokoli volného uvážení na základě zákonem stanovené situace?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst L 166, s. 1).