Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour administrative d'appel de Nancy (Frankrig) den 7. juni 2018 – Ministre de l’Action et des Comptes publics mod Hr. og fru Raymond Dreyer

(Sag C-372/18)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour administrative d'appel de Nancy

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Sagsøgt: Hr. og fru Raymond Dreyer

Præjudicielt spørgsmål

Har de bidrag, der skal henføres til Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (national solidaritetsfond for selvstændighed) til finansieringen af de omtvistede ydelser, [dvs. den personlige ydelse til selvstændighed og invaliditetsydelsen] en direkte og tilstrækkelig relevant sammenhæng med visse af de sociale sikringsgrene, der er opregnet i artikel 3 forordning (EF) nr. 883/2004 1 , og er de derfor omfattet af denne forordnings anvendelsesområde, alene fordi disse ydelser vedrører en af de risici, der er nævnt i artikel 3, og skal tildeles uden skønsmæssig bedømmelse på grundlag af en ved lov fastlagt situation?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29.4.2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166, s. 1).