Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de cour administrative d’appel de Nancy (Frankrijk) op 7 juni 2018 – Ministre de l’Action et des Comptes publics / de heer en mevrouw Raymond Dreyer

(Zaak C-372/18)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Cour administrative d’appel de Nancy

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Verwerende partijen: de heer en mevrouw Raymond Dreyer

Prejudiciële vraag

Vertonen heffingen die zijn bestemd voor het Nationale solidariteitsfonds voor zelfstandigheid, waarmee wordt bijgedragen aan de financiering van voornoemde litigieuze uitkeringen [namelijk de persoonsgebonden zelfstandigheidstoelage (APA) en de compenserende uitkering voor personen met een handicap (PCH)], een rechtstreekse en voldoende relevante samenhang met bepaalde takken van sociale zekerheid zoals genoemd in artikel 3 van verordening (EG) nr. 883/20041 en vallen deze bijgevolg binnen de werkingssfeer van deze verordening louter vanwege het feit dat deze uitkeringen betrekking hebben op een van de in artikel 3 vermelde eventualiteiten en worden toegekend zonder een discretionaire beoordeling op grond van een wettelijk omschreven situatie?

____________

1     Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PB 2004, L 166, blz. 1).