Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av cour administrative d'appel de Nancy (Frankrike) den 7 juni 2018 – Ministre de l'Action et des Comptes publics mot Makarna Raymond Dreyer

(Mål C-372/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour administrative d'appel de Nancy (Förvaltningsdomstol i andra instans i Nancy, Frankrike)

Parter i det nationella målet

Klagande: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Motpart: Makarna Raymond Dreyer

Tolkningsfråga

Har de uttagna avgifterna som är öronmärkta för Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) och som bidrar till att finansiera de nämnda omtvistade förmånerna, nämligen allocation personnalisée d’autonomie (APA) (personanpassat bidrag för omsorg i hemmet) och prestation compensatoire du handicap (PCH) (funktionsnedsättningsersättning), ett direkt och tillräckligt relevant samband med någon eller några av de grenar av den sociala tryggheten, som räknas upp i artikel 3 i förordning (EU) nr 883/20041 , och omfattas avgifterna därmed av denna förordnings tillämpningsområde enbart på den grunden att dessa förmåner avser en av de risker som räknas upp i den nämnda artikel 3 och att de beviljas utan skönmässig bedömning på grundval av en situation som definieras i lag?

____________

1     Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (EUT L 166, 2004, s. 1).