Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance de Namur (Belgien) den 27 juni 2018 – Ordre des avocats du barreau de Dinant mot JN

(Mål C-421/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de première instance de Namur

Parter i det nationella målet

Sökande: Ordre des avocats du barreau de Dinant

Motpart: JN

Tolkningsfrågan

Utgör en talan som förs av ett advokatsamfund om att en av dess medlemmar ska förpliktas att erlägga årliga yrkesavgifter till samfundet en talan som ”avser avtal” i den mening som avses i artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område1 ?

____________

1 JO L 351, s. 1