Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 26. června 2018 Mykolou Yanovychem Azarovem proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 26. dubna 2018 ve věci T-190/16, Mykola Yanovych Azarov v. Rada Evropské unie

(Věc C-416/18 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Mykola Yanovych Azarov (zástupci: A. Egger a G. Lansky, Rechtsanwälte)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 26. dubna 2018, věc T-190/16;

s konečnou platností rozhodl o sporu a zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/318 ze dne 4. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině1 , jakož i prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/311 ze dne 4. března 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině2 , v rozsahu, v němž se týkají navrhovatele a uložil Radě náhradu nákladů řízení před Tribunálem a Soudním dvorem;

podpůrně k druhému návrhovému žádání, vrátil věc k rozhodnutí Tribunálu, který bude vázán právním posouzením v rozsudku Soudního dvora a stanovil, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatel uplatňuje následující důvody kasačního opravného prostředku:

Tribunál nesprávně určil, že Rada neporušila základní práva. Tribunál právně nesprávným způsobem posoudil zásah do vlastnického práva, jakož i do svobody podnikání. Zejména se dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že opatření byla vhodná a přiměřená. Tribunál se navíc dopustil procesních pochybení a porušil procesní práva.

Tribunál nesprávně určil, že Rad nezneužila své volné uvážení. Zaprvé Tribunál neprovedl konkrétní přezkum vztahující se k žalobci. Zadruhé Tribunál nesprávně vycházel z toho, že absence konkrétních důkazů je nepodstatná.

Tribunál nesprávně určil, že Rada neporušila právo na řádnou správu. Z právního hlediska nesprávné jsou zejména úvahy Tribunálu k povinnosti Rady k nestrannosti. Zadruhé Tribunál porušil rozsah povinnosti odůvodnění.

Tribunál nesprávně určil, že Rada se nedopustila žádného „zjevně nesprávného posouzení“.

Tribunál porušil svým čistě politickým odůvodněním právo na spravedlivý proces.

____________

1 Úř. věst. 2016, L 60, s. 76.

2 Úř. věst. 2016, L 60, s. 1.