Language of document :

Valitus, jonka Mykola Yanovych Azarov on tehnyt 26.6.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-190/16 Mykola Yanovych Azarov v. neuvosto, 26.4.2018 antamasta tuomiosta

(Asia C-416/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Mykola Yanovych Azarov (edustajat: A. Egger ja G. Lansky, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että

unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-190/16 26.4.2018 antama tuomio on kumottava;

unionin tuomioistuimen on ratkaistava oikeusriita itse ja kumottava     Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta 4.3.2016 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2016/3181 ja Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta 4.3.2016 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/3112 valittajaa koskevilta osin sekä velvoitettava neuvosto korvaamaan menettelyistä unionin yleisessä tuomioistuimessa ja unionin tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut;

toissijaisesti edellä vaadittuun nähden asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä antaa asiassa ratkaisun siten, että sitä sitoo unionin tuomioistuimen tuomiossaan omaksuma oikeudellinen arviointi, sekä päätettävä oikeudenkäyntikuluista myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa seuraaviin valitusperusteisiin:

Unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, ettei neuvosto ollut loukannut perusoikeuksia. Unionin yleinen tuomioistuin arvioi valittajan mukaan virheellisesti omistusoikeuden ja elinkeinovapauden loukkausta. Kyseinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen erityisesti katsoessaan, että kyseessä olevat toimet olivat asianmukaisia ja oikeasuhteisia. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin teki menettelyllisiä virheitä ja loukkasi menettelyllisiä oikeuksia.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, ettei neuvosto ollut syyllistynyt harkintavaltansa väärinkäyttöön. Unionin yleinen tuomioistuin ei valittajan mukaan ensinnäkään suorittanut täsmällistä tutkintaa valittajan osalta. Toiseksi kyseinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, ettei konkreettisten todisteiden puuttumisella ollut merkitystä.

Unionin yleinen tuomioistuin totesi virheellisesti, ettei neuvosto ollut loukannut oikeutta hyvään hallintoon. Valittajan mukaan ensinnäkin kyseisen tuomioistuimen puolueettomuusvelvollisuuttaan koskevat arvioinnit olivat oikeudellisesti virheellisiä. Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon perusteluvelvollisuutensa laajuutta.

Valittaja katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin teki virheen todetessaan, ettei neuvosto ollut tehnyt ilmeistä arviointivirhettä.

Valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin loukkasi oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, kun se esitti puhtaasti poliittiset perustelut.

____________

1 EUVL 2016, L 60, s. 76.

2 EUVL 2016, L 60, s. 1.