Language of document :

Odvolanie podané 26. júna 2018: Mykola Yanovych Azarov proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 26. apríla 2018 vo veci T-190/16, Mykola Yanovych Azarov/Rada Európskej únie

(vec C-416/18 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Mykola Yanovych Azarov (v zastúpení: A. Egger a G. Lansky, advokáti)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 26. apríla 2018, vec T-190/16,

s konečnou platnosťou rozhodol o spore a zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/318 zo 4. marca 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine1 , ako aj vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2016/311 zo 4. marca 2016, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine2 , v rozsahu, v akom sa týkajú odvolateľa a uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konaní pred Všeobecným súdom a Súdnym dvorom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ uvádza tieto odvolacie dôvody:

Všeobecný súd nesprávne dospel k záveru, že Rada neporušila základe práva. Všeobecný súd nesprávne posúdil porušenie práva na vlastníctvo a slobodné podnikanie. Dopustil sa predovšetkým nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že opatrenia boli vhodné a primerané. Všeobecný sa navyše konal v rozpore s procesnými pravidlami porušil procesné práva.

Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že Rada nezneužila svoju mieru voľnej úvahy. Po prvé Všeobecný súd nevykonal presné preskúmanie v súvislosti so žalobcom. Po druhé Všeobecný súd nesprávne dospel k záveru, že nedostatok konkrétnych dôkazov nie je významný.

Všeobecný súd nesprávne konštatoval, že Rada neporušila právo na riadnu správu vecí verejných. Po prvé úvahy Všeobecného súdu týkajúce sa jeho povinnosti nestrannosti sú z právneho hľadiska nesprávne. Po druhé Všeobecný súd porušil rozsah povinnosti odôvodnenia.

Všeobecný súd nesprávne dospel k záveru, že Rada sa nedopustila nijakého „zjavne nesprávneho posúdenia“.

Všeobecný súd tým, že uviedol čisto politické odôvodnenie, porušil právo na spravodlivý proces.

____________

1 Ú. v. EÚ L 60, 2016, s. 76.

2 Ú. v. EÚ L 60, 2016, s. 1.