Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal administratif (Luxemburg) op 22 juni 2018 – Nicolas Aubriet / Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

(Zaak C-410/18)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Tribunal administratif

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Nicolas Aubriet

Verwerende partij: Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Prejudiciële vraag

Is de voorwaarde die bij artikel 3, punt 5, onder b), van de loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (gewijzigde Luxemburgse wet van 24 juli 2014 betreffende financiële overheidssteun voor hoger onderwijs) – onder uitsluiting van de toepassing van enig ander aanknopingscriterium – is opgelegd aan niet in het Groothertogdom Luxemburg wonende studenten, namelijk dat zij kind zijn van werknemers die op het tijdstip van het verzoek om studiefinanciering gedurende een referentieperiode van zeven jaar ten minste vijf jaar in Luxemburg in loondienst of als zelfstandige hebben gewerkt, noodzakelijk ter verwezenlijking van de door de Luxemburgse wetgever nagestreefde doelstelling ervoor te zorgen dat het bevolkingsaandeel met een hogeronderwijsdiploma toeneemt?

____________