Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal administratif (Luxembourg) w dniu 22 czerwca 2018 r. – Nicolas Aubriet / Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

(Sprawa C-410/18)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Tribunal administratif

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Nicolas Aubriet

Strona pozwana: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Pytania prejudycjalne

Czy warunek nakładany na studentów niemających miejsca zamieszkania w Wielkim Księstwie Luksemburga w art. 3 pkt 5 lit. b znowelizowanej ustawy z dnia 24 lipca 2014 r. o pomocy finansowej państwa na naukę w szkole wyższej, bez uwzględnienia jakiegokolwiek innego kryterium powiązania, mianowicie warunek polegający na byciu dziećmi pracowników, którzy byli zatrudnieni lub prowadzili działalność na własny rachunek w Luksemburgu przez okres co najmniej pięciu lat na przestrzeni siedmioletniego okresu odniesienia w chwili złożenia wniosku o pomoc finansową, jest konieczny do osiągnięcia celu zamierzonego przez ustawodawcę luksemburskiego, a mianowicie spowodowania zwiększenia proporcji osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej?

____________