Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte di appello di Napoli (Taliansko) 14. júna 2018 – I.G.I. Srl/Maria Grazia Cicenia a i.

(vec C-394/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte di appello di Napoli

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: I.G.I. Srl

Odporcovia: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

Prejudiciálne otázky

Môžu veritelia rozdelenej spoločnosti, ktorých nároky na pohľadávky vznikli pred rozdelením a ktorí nevyužili prostriedok súdnej nápravy spočívajúci v podaní námietky podľa článku 2503 Občianskeho zákonníka (čiže prostriedok ochrany zavedený v rámci vykonania článku 12 smernice [82/891/EHS]1 ), uplatniť po realizácii rozdelenia odporovaciu žalobu podľa článku 2901 talianskeho Občianskeho zákonníka, a to s cieľom dosiahnuť, aby sa voči nim vyhlásila neúčinnosť rozdelenia, čiže na účely ich uprednostnenia pri exekúcii pred veriteľmi prijímajúcej spoločnosti alebo prijímajúcich spoločností, ako aj na účely získania výhodnejšieho postavenia než majú samotní spoločníci týchto prijímajúcich spoločností?

Vzťahuje sa pojem neplatnosť podľa článku 19 smernice iba na konania, ktoré majú vplyv na platnosť úkonu o rozdelení alebo aj na konania, ktoré, hoci neovplyvňujú platnosť napadnutého úkonu, spôsobujú jeho relatívnu neúčinnosť alebo neuplatniteľnosť?

____________

1 Šiesta smernica Rady zo 17. decembra 1982 o rozdelení akciových spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 bod g) zmluvy (Ú. v. ES L 378, 1982, s. 47; Mim. vyd. 17/001, s. 50).