Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Nejvyšší správní soud (Republiken Tjeckien) den 19 juni 2018 – AURES Holdings, a.s. mot Odvolací finanční ředitelství

(Mål C-405/18)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší správní soud

Parter i det nationella målet

Sökande: AURES Holdings, a.s.

Motpart: Odvolací finanční ředitelství

Tolkningsfrågor

1. Kan begreppet etableringsfrihet i den mening som avses i artikel 49 [FEUF]1 anses omfatta en enkel flyttning av platsen för ett bolags ledning från en medlemsstat till en annan?

2. Om fråga 1 ska besvaras jakande, strider nationell lagstiftning mot artiklarna 49, 52 och 54 [FEUF] om den inte medger att en enhet från en annan medlemsstat gör avdrag för skatteförluster som uppkommit i denna andra medlemsstat när enheten flyttar platsen för verksamheten eller bolagets ledning till Republiken Tjeckien?

____________

1 EUT 2012 C 326, s.47.