Language of document :

Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 27. června 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Düsseldorf - Německo) – flightright GmbH v. Eurowings GmbH

(Věc C-130/18)1

„Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Letecká doprava – Nařízení (ES) č. 261/2004 – Článek 5 odst. 1 písm. c) – Právo na náhradu v případě zrušení letu – Přesměrování neumožňující cestujícímu dosáhnout svého cílového místa určení do dvou hodin po plánované době příletu zrušeného letu – Zpoždění od dvou do tří hodin“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Düsseldorf

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: flightright GmbH

Žalovaná: Eurowings GmbH

Výrok

Článek 5 odst. 1 písm. c) bod iii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 musí být vykládán v tom smyslu, že cestující, který byl informován o zrušení svého letu v době kratší než sedm dnů před plánovanou dobou odletu, má nárok na náhradu stanovenou tímto ustanovením v případě, že přesměrování navržené dopravcem mu umožnilo dosáhnout cílového místa určení až po více než dvou hodinách, ale v době kratší než tři hodiny po plánované době příletu zrušeného letu.

____________

1 Úř. věst. C 182, 28.5.2018.