Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 15. června 2018 – Tedeschi Srl samostatně a jménem dočasného sdružení podniků, Consorzio Stabile Istant Service samostatně a jako mandant dočasného sdružení podniků v. C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

(Věc C-402/18)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Tedeschi Srl samostatně a jménem dočasného sdružení podniků, Consorzio Stabile Istant Service samostatně a jako mandant dočasného sdružení podniků

Odpůrkyně: Università degli Studi di Roma La Sapienza

Žalobkyně v prvním stupni a účastnice řízení podávající vzájemný kasační opravný prostředek v probíhajícím řízení: C.M. Service Srl

Předběžná otázka

Brání zásady svobody usazování a volného pohybu služeb podle článků 49 a 56 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), článek 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/181 ze dne 31. března 2004 a článek 71 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/242 ze dne 26. února 2014, v nichž není stanoveno žádné omezení, pokud jde o podíl subdodávek a snížení ceny, které se uplatní na subdodavatele, jakož i zásada proporcionality podle unijního práva použití takové vnitrostátní právní úpravy zadávání veřejných zakázek, jako je italská právní úprava obsažená v čl. 118 odst. 2 a 4 legislativního nařízení č. 163 ze dne 12. dubna 2006, podle níž zadávání zakázek subdodavatelům nesmí přesáhnout podíl třiceti procent celkové hodnoty zakázky a poskytovatel služeb musí účtovat za plnění svěřená subdodavatelům stejné jednotkové ceny vyplývající ze zadávacího řízení, na které uplatní snížení, které nepřesahuje dvacet procent?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, s. 114).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, s. 65).