Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 15.6.2018 – Tedeschi Srl omaan lukuunsa ja yritysten tilapäisen yhteenliittymän edustajana ja Consorzio Stabile Istant Service omaan lukuunsa ja yritysten tilapäisen yhteenliittymän edustajana v. C.M. Service Srl ja Università degli Studi di Roma La Sapienza

(asia C-402/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Tedeschi Srl omaan lukuunsa ja yritysten tilapäisen yhteenliittymän edustajana ja Consorzio Stabile Istant Service omaan lukuunsa ja yritysten tilapäisen yhteenliittymän edustajana

Vastapuoli: Università degli Studi di Roma La Sapienza

Vastapuoli ja liitännäisvalittaja: C.M. Service Srl

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 49 ja 56 artiklassa tarkoitetut sijoittautumisvapautta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat periaatteet, 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/181 25 artikla ja 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/242 71 artikla, joissa ei säädetä alihankinnan osuuden rajoituksista eikä alihankkijoihin sovellettavasta alennuksesta, sekä unionin oikeuden suhteellisuusperiaate esteenä 12.4.2006 annetun asetuksen nro 163 118 §:n 2 ja 4 momenttiin sisältyvän italialaisen lainsäädännön kaltaisen julkisia hankintoja koskevan sellaisen kansallisen lainsäädännön soveltamiselle, jonka mukaan alihankinta ei saa ylittää 30 prosentin osuutta rakennusurakoita tai palvelu- tai tavarahankintoja koskevan sopimuksen kokonaissummasta ja toimeksisaajan on noudatettava alihankinnan kohteena olevien suoritusten osalta kilpailutuksesta seuraavia yksikköhintoja enintään 20 prosentilla alennettuina?

____________

1 Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY (EUVL 2004, L 134, s. 114).

2 Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (EUVL 2014, L 94, s. 65).