Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 15. júna 2018 – Tedeschi Srl, vo vlastnom mene a ako zástupca konajúci za dočasné združenie podnikov, Consorzio Stabile Istant Service, vo vlastnom mene a ako člen dočasného združenia podnikov/C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

(vec C-402/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Tedeschi Srl, vo vlastnom mene a ako zástupca konajúci za dočasné združenie podnikov, Consorzio Stabile Istant Service, vo vlastnom mene a ako člen dočasného združenia podnikov

Odporkyňa: Università degli Studi di Roma La Sapienza

Odporkyňa a vzájomná odvolateľka: C.M. Service Srl

Prejudiciálna otázka

Bránia zásady slobody usadiť sa a voľného poskytovania služieb uvedené v článkoch 49 a 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), článok 25 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 20041 a článok 71 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 20142 , v ktorých sa nestanovujú množstevné obmedzenia, pokiaľ ide o podiel subdodávok a zníženie cien za plnenia subdodávateľov, ako aj zásada proporcionality podľa práva Únie, uplatňovaniu vnútroštátnej právnej úpravy v oblasti verejného obstarávania, akou je talianska právna úprava uvedená v článku 118 ods. 2 a 4 legislatívneho dekrétu č. 163 z 12. apríla 2006, podľa ktorej subdodávka nemôže prekročiť podiel 30 percent z celkovej hodnoty zákazky a úspešný uchádzač je v súvislosti s plneniami postúpenými subdodávateľom povinný uplatňovať rovnaké jednotkové ceny, aké vyplývajú z rozhodnutia o zadaní zákazky, znížené najviac o 20 percent?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 2004, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65).