Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 15. junija 2018 – Tedeschi Srl v svojem imenu in kot pooblaščenka Rti, Consorzio Stabile Istant Service v svojem imenu in kot pooblastitelj Rti/C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

(Zadeva C-402/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: Tedeschi Srl v svojem imenu in kot pooblaščenka Rti, Consorzio Stabile Istant Service v svojem imenu in kot pooblastitelj Rti

Nasprotna stranka: Università degli Studi di Roma La Sapienza

Nasprotna stranka in vlagateljica nasprotne pritožbe: C.M. Service Srl

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali načelo svobode ustanavljanja in načelo svobode opravljanja storitev iz členov 49 in 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), člen 25 Direktive 2014/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 20041 in člen 71 Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 20142 , ki ne opredeljujeta količinskih omejitev za oddajo v podizvajanje in za znižanje cen podizvajalcem ter načelo sorazmernosti, ki izhaja iz prava Unije, nasprotujejo uporabi nacionalne zakonodaje na področju javnega naročanja, kot je italijanska, ki v členu 118(2) in (4) zakonske uredbe št. 163 z dne 12. aprila 2006 določa, da delež podizvajalcev ne sme preseči 30 % celotne pogodbene vrednosti, izbrani ponudnik pa mora za storitve, ki jih odda v podizvajanje, uporabiti enake cene na enoto, kot izhajajo iz naročila, z največ 20-odstotnim znižanjem.

____________

1 Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL, L 134, str. 114).

2 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, str. 65).