Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 15 juni 2018 – Tedeschi Srl för egen räkning och som ombud för Rti, Consorzio Stabile Istant Service för egen räkning och som deltagare i Rti mot C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

(Mål C-402/18)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i det nationella målet

Klagande: Tedeschi Srl för egen räkning och som ombud för Rti, Consorzio Stabile Istant Service för egen räkning och som deltagare i Rti

Motpart: Università degli Studi di Roma La Sapienza

Svarande och klagande i anslutningsöverklagandet: C.M. Service Srl

Tolkningsfråga

Utgör principerna om etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster i artiklarna 49 och 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), artikel 25 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004,1 artikel 71 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 20142 , i vilka det inte fastställs några kvantitativa begränsningar för underentreprenad och den nedsättning av priset som ska tillämpas på underleverantörer, samt den unionsrättsliga proportionalitetsprincipen, hinder för att tillämpa nationella bestämmelser om offentlig upphandling, såsom den italienska bestämmelsen i artikel 118.2 och 4 i lagstiftningsdekret nr 163 av den 12 april 2006, enligt vilken den del av ett kontrakt som läggs ut på underentreprenad inte får överskrida 30 procent av det totala kontraktsvärdet och den som tilldelats kontraktet med avseende på underentreprenörerna ska använda samma priser som framgår av kontraktet, med en nedsättning som inte överstiger 20 procent?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, s. 114).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, s. 65).