Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 14 юни 2018 г. — Tim SpA - Direzione e coordinamento Vivendi SA/Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Дело C-395/18)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Страни в главното производство

Жалбоподател: Tim SpA - Direzione e coordinamento Vivendi SA

Ответник: Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Преюдициални въпроси

Допускат ли член 57 и член 71, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС1 национална правна уредба, като тази в член 80, алинея 5 от Законодателен декрет № 50 от 2016 г., която предвижда изключването на икономически оператор — оферент, когато по време на процедура за възлагане на обществена поръчка се установи основание за изключване на един от тримата подизпълнители, посочени в офертата, вместо да задължи оферента да замени този подизпълнител?

При условията на евентуалност, ако Съдът приеме, че изключването на оферента е сред признатите възможности за държавата членка, допуска ли принципът на пропорционалност, установен в член 5 ДЕС, посочен в съображение 101 от Директива 2014/24/ЕС и прогласен от Съда за основен принцип на правото на Съюза, национална правна уредба, като тази в член 80, алинея 5 от Законодателен декрет № 50 от 2016 г., която предвижда, че когато по време на процедура за възлагане на обществена поръчка се установи основание за изключване на посочен подизпълнител, във всички случаи се разпорежда изключването на икономическия оператор — оферент, дори когато има и други подизпълнители — които не са изключени и които отговарят на изискванията за изпълнение на работите, които ще бъдат възложени на подизпълнител — или когато икономическият оператор — оферент е декларирал, че се отказва от подизпълнителите, тъй като той самият покрива всички изисквания за изпълнение на поръчката?

____________

1     Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65).