Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 14.6.2018 – Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA v. Consip SpA ja Ministero dell’Economia e delle Finanze

(asia C-395/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA

Vastaajat: Consip SpA ja Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko direktiivin 2014/24/EU1 57 artikla ja 71 artiklan 6 kohta esteenä vuonna 2016 annetun asetuksen (decreto legislativo) nro 50 80 §:n 5 momentin kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään tarjouksen tehneen talouden toimijan poissulkemisesta, jos tarjouskilpailuvaiheessa todetaan sellaista alihankkijaa koskeva poissulkemisperuste, joka kuuluu tarjouksen yhteydessä ilmoitettuun alihankkijakolmikkoon, sen sijaan että tarjoajaa vaadittaisiin korvaamaan nimetty alihankkija?

Jos unionin tuomioistuin katsoo, että tarjoajan poissulkemismahdollisuus on yksi jäsenvaltioille myönnetyistä mahdollisuuksista, kysytään toissijaisesti, onko SEU 5 artiklassa vahvistettu ja direktiivin 2014/24/EU johdanto-osan 101 perustelukappaleessa mainittu suhteellisuusperiaate, jota unionin tuomioistuin pitää unionin oikeuden yleisenä periaatteena, esteenä vuonna 2016 annetun asetuksen nro 50 80 §:n 5 momentin kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään, että jos nimettyä alihankkijaa koskeva poissulkemisperuste todetaan tarjouskilpailuvaiheessa, tarjouksen tehnyt talouden toimija suljetaan pois kaikissa tapauksissa, myös silloin, kun mukana on muita alihankkijoita, joita ei ole suljettu pois ja jotka täyttävät alihankintana toteutettavien suoritusten toteuttamisen vaatimat edellytykset, tai kun tarjouksen tehnyt talouden toimija ilmoittaa luopuvansa alihankinnasta ja täyttää suoritusten toteuttamisen vaatimat edellytykset?

____________

1 Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (EUVL 2014, L 94, s. 65).