Language of document :

A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2018. június 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tim SpA - Direzione e coordinamento Vivendi SA kontra Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(C-395/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Az alapeljárás felei

Felperes: Tim SpA - Direzione e coordinamento Vivendi SA

Alperesek: Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a 2014/24/EU irányelv1 57. cikkével és 71. cikkének (6) bekezdésével a 2016. évi 50. sz. decreto legislativo (törvényerejű rendelet) 80. cikkének (5) bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely ahelyett, hogy az ajánlattevőt a megjelölt alvállalkozó helyettesítésére kötelezné, az ajánlattevő gazdasági szereplő kizárását írja elő arra az estre, ha a közbeszerzési eljárás során kizárási okot állapítanak meg az ajánlatban megjelölt három alvállalkozó valamelyikével szemben?

Másodlagosan, ha a Bíróság álláspontja szerint az ajánlattevő kizárása a tagállamok számára megengedett lehetőségek közé tartozik, ellentétes-e az arányosság EU–Szerződés 5. cikkében rögzített, a 2014/24/EU irányelv (101) preambulumbekezdésében hivatkozott és a Bíróság által az európai uniós jog általános jogelvének minősített elvével a 2016. évi 50. sz. decreto legislativo (törvényerejű rendelet) 80. cikkének (5) bekezdéséhez hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely előírja, hogy ha a közbeszerzési eljárás során valamely megjelölt alvállalkozóval kapcsolatban kizárási okot állapítanak meg, akkor minden esetben ki kell zárni az ajánlattevő gazdasági szereplőt, abban az esetben is, ha vannak más, az alvállalkozás útján nyújtandó szolgáltatások teljesítéséhez szükséges követelményeknek megfelelő és ki nem zárt alvállalkozók, vagy pedig az ajánlattevő gazdasági szereplő úgy nyilatkozik, hogy lemond az alvállalkozó igénybevételéről, mivel maga is megfelel a szolgáltatások nyújtásához szükséges követelményeknek?

____________

1 A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 65. o.).