Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 14. jūnijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA/Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Lieta C-395/18)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pamatlietas puses

Prasītāja: Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA

Atbildētāji: Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2014/24/ES 1 57. pants un 71. panta 6. punkts liedz tādu valsts tiesisko regulējumu kā tas, kas ir ietverts Leģislatīvā Dekrēta Nr. 50/2016 80. panta 5. punktā, kurā ir paredzēts, ka saimnieciskās darbības subjekts–pretendents ir jāizslēdz no konkursa gadījumā, ja konkursa norises posmā tiek konstatēts izslēgšanas iemesls attiecībā uz vienu no trim piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem, tā vietā, lai liktu pretendentam aizstāt norādīto apakšuzņēmēju?

Pakārtoti, ja Tiesa atzīs, ka dalībvalstij ir tiesības izvēlēties izslēgt pretendentu, vai samērīguma princips, kas ir paredzēts Līguma par ES 5. pantā, uz ko ir atsauce Direktīvas 2014/24/ES preambulas 101. apsvērumā un kuru Eiropas Savienības Tiesa ir atzinusi par vienu no vispārējiem Eiropas Savienības tiesību principiem, liedz tādu valsts tiesisko regulējumu kā tas, kas ir ietverts Leģislatīvā Dekrēta Nr. 50/2016 80. panta 5. punktā, kurā ir paredzēts, ka saimnieciskās darbības subjekts–pretendents ir katrā ziņā jāizslēdz no konkursa gadījumā, ja konkursa norises posmā tiek konstatēts izslēgšanas iemesls attiecībā uz norādīto apakšuzņēmēju, arī tad, ja ir citi apakšuzņēmēji, kuri nav izslēgti un kuri atbilst apakšuzņēmēja pakalpojumu veikšanai vajadzīgām prasībām, vai arī tad, ja saimnieciskās darbības subjekts, pretendents, paziņo par izvēli neizmantot apakšuzņēmējus, jo pats atbilst pakalpojumu veikšanai vajadzīgām prasībām?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 65. lpp.).