Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 14. junija 2018 – Tim SpA - Direzione e coordinamento Vivendi SA/Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Zadeva C-395/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Tim SpA - Direzione e coordinamento Vivendi SA

Toženi stranki: Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali člena 57 in 71(6) Direktive 2014/24/EU1 nasprotujeta nacionalni ureditvi, in njenemu členu 80(5) decreto legislativo n. 50 del 2016 (zakonska uredba št. 50 iz leta 2016), ki določa izključitev gospodarskega subjekta ponudnika iz sodelovanja pri javnem razpisu, če javni naročnik v postopku javnega razpisa ugotovi razlog za izključitev enega izmed treh podizvajalcev iz ponudbe, tako da od ponudnika zahteva zamenjavo navedenega podizvajalca;

2.    Podredno, če Sodišče meni, da je nacionalna ureditev, ki izključuje ponudnika dovoljena, ali načelo sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe EU, ki je navedeno v uvodni izjavi 101 Direktive 2014/24/EU in ga Sodišče navaja kot splošno načelo prava Unije, nasprotuje nacionalni ureditvi, in njenemu členu 80(5) zakonske uredbe št. 50 iz leta 2016, v skladu s katerim je gospodarski subjekt vselej izključen iz sodelovanja pri javnem razpisu, tudi če v ponudbi navaja še druge podizvajalce, za katere niso podani razlogi za izključitev in izpolnjujejo vse zahtevane pogoje ali, če gospodarski subjekt ponudnik odpove oddajo v podizvajanje, saj sam izpolnjuje vse zahtevane pogoje za izvedbo naročila.

____________

1 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 2014, str. 65).