Language of document :

Pritožba, ki jo je Madžarska vložila 12. julija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 25. aprila 2018 v združenih zadevah T-554/15 in T-555/15, Madžarska/Evropska komisija

(Zadeva C-456/18 P)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Pritožnica: Madžarska (zastopnika: M.Z. Fehér in G. Koós, agenta)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

S svojo pritožbo Madžarska Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo, ki jo je Splošno sodišče 25. aprila 2018 razglasilo v združenih zadevah T-554/15 in T-555/15.

Sklep Komisije C(2015)4805 z dne 15. julija 2015 o zdravstvenem prispevku podjetij iz tobačne industrije razglasi za ničen v delu, v katerem se z navedenim sklepom zahteva začasni odlog uporabe tako progresivnih stopenj kot zmanjšanja tega prispevka v primeru naložb, določenih z dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény (zakon XCIV iz leta 2014 o zdravstvenem prispevku podjetij iz tobačne industrije za leto 2015), ki ga je sprejel madžarski parlament.

Razglasi delno ničnost Sklepa Komisije C(2015) 4808 z dne 15. juluija 2015 o spremembi pristojbine za inšpekcijski nadzor v prehranski verigi na Madžarskem za leto 2014 v delu, v katerem je z njim odrejena začasna odložitev uporabe progresivnih stopenj pristojbine za inšpekcijski nadzor v prehranski verigi.

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Madžarska vlada svojo pritožbo v skladu z merili, ki jih je Sodišče izoblikovalo v svoji sodni praksi, v bistvu opira na tri razloge.

Na prvem mestu madžarska vlada svojo pritožbo opira na to, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo pri preučitvi razlogov tožbe, ki so med seboj povezani.

Na drugem mestu, Splošno sodišče je v zvezi z obveznostjo obrazložitve napačno in neustrezno presodilo člen 296 PDEU in člen 41(1) Listine.

Na tretjem mestu, madžarska vlada se sklicuje na napačno presojo, ki je privedla do tega, da se niso ustrezno obravnavale navedbe Madžarske in na neustrezno razlago argumentov, navedenih v njeni tožbi.

Po mnenju madžarske vlade Komisija pri sprejetju spornih sklepov ni v celoti spoštovala upoštevnih procesnih določb in določb glede obrazložitve, napačno ugotovila dejansko stanje poleg tega pa je Komisija storila očitno napako pri presoji ter prekoračila svoje pristojnosti. Čeprav preizkus vsega tega spada v okvir pristojnosti Splošnega sodišča, to ni izvedlo tega preizkusa ali ga ni izvedlo ustrezno.

Madžarska vlada meni, da je zato Splošno sodišče na prvem mestu napačno razlagalo člen 11(1) Uredbe (ES) 659/1999 1 in neustrezno uporabilo sodno prakso Sodišča glede tega člena. Na drugem mestu, Splošno sodišče je storilo napako pri presoji, ko je po mnenju madžarske vlade napačno presodilo trditev v zvezi z zahtevami načel sorazmernosti in enakega obravnavanja in neupravičeno prišlo do sklepa, da doslednost s prejšnjimi sklepi Komisije in z njeno prakso ni bila bistvena z vidika pravne varnosti. Podobno naj Splošno sodišče ne bi ustrezno razlagalo trditve madžarske vlade glede izpolnjevanja pogojev za državne pomoči in ni upoštevalo te pomembne trditve glede odloga uporabe. Nazadnje, Splošno sodišče tudi ni izpolnilo svoje obveznosti obrazložitve s tem, da je, v nasprotju z stališčem, ki ga je Komisija zastopala ves čas postopka, prišlo do sklepa, da se je za odreditev odloga uporabe iz sklepov Komisije zahtevalo, da Madžarska ni nameravala izvršiti naloženega in da je to Komisija v svojih sklepih zadovoljivo dokazala.

____________

1 Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 1, str. 339).