Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van Cassatie (Belgie) dne 18. června 2018 – Infohos v. Belgický stát

(Věc C-400/18)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van Cassatie

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Infohos

Odpůrce: Belgický stát

Předběžná otázka

Je třeba čl. 13 část A odst. 1 písm. f) směrnice 77/388/EHS1 ze dne 17. května 1977, nyní čl. 132 odst. 1 písm. f) směrnice 2006/112/ES2 ze dne 28. listopadu 2006, vykládat v tom smyslu, že členským státům umožňuje stanovit pro osvobození od daně, které je v něm zakotveno, podmínku výlučnosti, na jejímž základě je nezávislé sdružení osob, které poskytuje služby rovněž osobám, které nejsou jeho členy, v plném rozsahu povinno odvádět daň z přidané hodnoty též za služby, které poskytuje svým členům?

____________

1 Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 1977, L 145, s. 1).

2 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).