Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie (Belgia) w dniu 18 czerwca 2018 r. – Infohos / Belgische Staat

(Sprawa C-400/18)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Hof van Cassatie

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Infohos

Strona przeciwna: Belgische Staat

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 13 część A ust. 1 lit. f) dyrektywy 77/388/EWG1 z dnia 17 maja 1977 r., obecnie art. 132 pkt 1 lit. f) dyrektywy 2006/112/WE2 z dnia 28 listopada 2006 r. należy interpretować w ten sposób, iż pozwala on państwom członkowskim dodać do określonego tam zwolnienia warunek wyłączności, w wyniku czego niezależna grupa osób świadcząca usługi także osobom niebędącym członkami tej grupy podlega VAT w całości, również z tytułu usług świadczonych jej członkom?

____________

1 Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. 1977, L 145, s. 1).

2 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006, L 347, s. 1).