Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 22.6.2018 – Arysta LifeScience Netherlands v. komissio

(asia T-476/17 R)

(Väliaikainen oikeussuoja – Kasvinsuojeluaineet – Tehoaine diflubentsuroni – Markkinoille saattamista koskevan luvan hyväksymisedellytykset – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus – Kiireellisyysedellytys ei täyty – Intressivertailu)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Alankomaat) (edustajat: asianajajat C. Mereu ja M. Grunchard)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Lewis, I. Naglis ja G. Koleva)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 278 ja SEUT 279 artiklaan perustuva hakemus täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen diflubentsuroni hyväksymisedellytysten osalta 18.5.2017 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/855 (EUVL 2017, L 128, s. 10) täytäntöönpanon lykkäämiseksi

Määräysosa

Välitoimihakemus hylätään.

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

____________