Language of document :

Beschikking van de president van het Gerecht van 22 juni 2018 – Arysta LifeScience Netherlands/Commissie

(Zaak T-476/17 R)

(„Kort geding – Gewasbeschermingsmiddelen – Werkzame stof diflubenzuron – Voorwaarden voor de goedkeuring van het in de handel brengen – Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging – Geen spoedeisendheid – Belangenafweging”)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Nederland) (vertegenwoordigers: C. Mereu en M. Grunchard, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Lewis, I. Naglis en G. Koleva, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens de artikelen 278 en 279 VWEU tot opschorting van de tenuitvoerlegging van uitvoeringsverordening (EU) 2017/855 van de Commissie van 18 mei 2017 tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof diflubenzuron (PB 2017, L 128, blz. 10).

Dictum

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

____________