Language of document : ECLI:EU:C:2018:245

Lieta C302/17

PPC Power a.s.

pret

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
un
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Krajský súd v Bratislave lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Vide – Direktīva 2003/87/EK – Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma – Mērķi – Bezmaksas kvotu sadale – Valsts tiesiskais regulējums, ar ko par pārskaitītajām un neizmantotajām kvotām ir piemērots nodoklis

Kopsavilkums – Tiesas (sestā palāta) 2018. gada 12. aprīļa spriedums

Vide – Gaisa piesārņojums – Direktīva 2003/87 – Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma – Kvotu sadales metode – Bezmaksas kvotu sadale – Princips – Apjoms – Valsts tiesiskais regulējums, ar ko pārskaitītajām un neizmantotajām kvotām ir piemērots nodoklis 80 % apmērā no šo kvotu vērtības – Nepieļaujamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87 5. un 20. apsvērums un 1. un 10. pants)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, ir jāinterpretē tādējādi, ka tā nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kāds aplūkots pamatlietā, kurā nodoklis par bez maksas sadalīto siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotām, ko ir pārdevuši vai ko nav izmantojuši uzņēmumi, uz kuriem attiecas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, ir noteikts 80 % apmērā no šo kvotu vērtības.

Tādā veidā atceļot gandrīz visu emisijas kvotu ekonomisko vērtību, šis nodoklis līdz neesamībai samazina stimulējošos mehānismus, uz kuriem ir balstīta emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, un tādējādi atņem stimulus, kuru mērķis ir sekmēt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanos. Tā kā uzņēmumiem tādējādi tiek atņemti 80 % no emisijas kvotu ekonomiskās vērtības, tie zaudē gandrīz jebkādu stimulu ieguldīt pasākumos savu emisiju samazināšanai, kas ļautu tiem gūt labumu no savu neizmantoto kvotu pārdošanas.

Tādējādi ir jākonstatē, ka rezultātā šis nodoklis neitralizē Direktīvas 2003/87 10. pantā paredzēto principu par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu bezmaksas sadali un apdraud šajā direktīvā izvirzītos mērķus.

(skat. 27.–29. punktu un rezolutīvo daļu)