Language of document : ECLI:EU:C:2018:245

Sprawa C302/17

PPC Power a.s.

przeciwko

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
i
Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Bratislave)

Odesłanie prejudycjalne – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2003/87/WE – System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Cele – Bezpłatny przydział uprawnień – Uregulowanie krajowe opodatkowujące uprawnienia przeniesione i niewykorzystane

Streszczenie – wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Środowisko naturalne – Zanieczyszczenie powietrza – Dyrektywa 2003/87 – System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Metoda przydziału uprawnień – Bezpłatny przydział uprawnień – Zasada – Zakres – Uregulowanie krajowe opodatkowujące uprawnienia przeniesione i niewykorzystane, w wysokości 80% wartości tych uprawnień – Niedopuszczalność

(dyrektywa 2003/87 Parlamentu Europejskiego i Rady, motyw 5, 20, art. 1, 10)

Dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami [uprawnieniami do] emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się ona uregulowaniu krajowemu takiemu jak będące przedmiotem postępowania głównego, które przydzielone bezpłatnie uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, sprzedane lub niewykorzystane przez przedsiębiorstwa objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, opodatkowuje w wysokości 80% wartości tych uprawnień.

Eliminując w ten sposób niemal w całości wartość ekonomiczną uprawnień do emisji, podatek ten jest równoznaczny ze zniesieniem mechanizmów zachęcających, na których opiera się system handlu uprawnieniami do emisji, a w konsekwencji – z wyeliminowaniem zachęt zmierzających do promowania zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Tym samym przedsiębiorstwa pozbawione 80% wartości ekonomicznej uprawnień do emisji tracą prawie całą zachętę do inwestowania w środki zmniejszenia ich emisji, które pozwalają im na wyciągnięcie korzyści za sprzedaży niewykorzystanych uprawnień.

Należy zatem stwierdzić, że opodatkowanie to powoduje neutralizację zasady bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, przewidzianej w art. 10 dyrektywy 2003/87, i naruszenie celów tej dyrektywy.

(zob. pkt 27–29; sentencja)