Language of document :

2018 m. birželio 28 d. Tribunale di Milano (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FR / Ministero dell’interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

(Byla C-422/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Milano

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: FR

Atsakovė: Ministero dell’interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

Prejudicinis klausimas

Ar lojalaus bendradarbiavimo, lygiavertiškumo ir veiksmingos teisminės gynybos principai, nustatyti ESS 4 straipsnio 3 dalyje ir 19 straipsnio 1 dalyje, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio 1 ir 2 dalys ir Direktyva 2013/32/ES1 (būtent 22 ir 46 straipsniai) turėtų būti aiškinami taip, kad: a) pagal Europos Sąjungos teisę reikalaujama, kad skundas (jeigu nacionalinės teisės aktuose numatyta galimybė jį pateikti, kai atmetamas tarptautinės apsaugos prašymas) turėtų automatinį sustabdomąjį poveikį; b) pagal juos draudžiama tokia procedūra, kokia yra nustatyta Italijos teisės aktuose (Įstatyminio dekreto Nr. 25/2008 su pakeitimais, padarytais Dekretu įstatymu Nr. 13/17, pertvarkyto į Įstatymą Nr. 46/17, 35 bis straipsnio 13 dalyje)), pagal kurią teismas, į kurį kreipėsi prieglobsčio prašytojas – kurio prašymas buvo atmestas už prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimą atsakingos administracinės institucijos ir pirmosios instancijos teismo – gali atmesti prašymą sustabdyti neigiamo sprendimo vykdymą, išnagrinėjęs tik, ar pagrįsti motyvai, kuriais grindžiamas skundas dėl sprendimo, priimto to paties teismo, kurio prašoma sustabdyti vykdymą, tačiau neįvertinęs, ar yra rimtos ir nepataisomos žalos pavojus?

____________

1 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, p. 60).