Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Milano (Italië) op 28 juni 2018 – FR / Ministero dell’interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

(Zaak C-422/18)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale di Milano

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: FR

Verwerende partij: Ministero dell’interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano

Prejudiciële vraag

Moeten het beginsel van loyale samenwerking en het beginsel van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid van de rechterlijke bescherming als bedoeld in artikel 4, lid 3, en artikel 19, lid 1, VEU en artikel 47, leden 1 en 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, alsmede richtlijn 2013/32/EU1 (inzonderheid de artikelen 22 en 46) aldus worden uitgelegd dat: a) het Unierecht gebiedt dat een rechtsmiddel, voor zover het nationale recht daarin voorziet voor procedures inzake de afwijzing van een verzoek om internationale bescherming, automatisch schorsende werking heeft?; b) zij in de weg staan aan een procedure als de Italiaanse (artikel 35 bis, lid 13, van wetsbesluit 25/2008, zoals gewijzigd bij wetgevend besluit 13/17, omgezet in wet 46/17), waarin de rechterlijke autoriteit die is aangezocht door de asielzoeker – wiens verzoek is afgewezen door de met het onderzoek van asielverzoeken belaste bestuursinstantie en door de rechter in eerste aanleg – voor de afwijzing van het verzoek tot opschorting van de negatieve beslissing uitsluitend rekening mag houden met de gegrondheid van de in cassatie aangevoerde middelen tegen de beslissing die is gegeven door dezelfde rechter als degene aan wie wordt verzocht om over de opschorting te beslissen, en niet met ernstige en onherstelbare schade?

____________

1 Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PB 2013, L 180, blz. 60).