Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 22. června 2018 – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo v. Banca d’Italia

(Věc C-414/18)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Žalovaná: Banca d’Italia

Předběžná otázka

Brání čl. 5 odst. 1 zejména písm. a) a f) nařízení 2015/631 , vykládané ve světle zásad nacházejících se v tomto právním předpise, jakož i ve směrnici 2014/592 , nařízení č. 806/20143 a v článku 120 Smlouvy o fungování EU a na základě základních zásad rovného zacházení, zákazu diskriminace a proporcionality podle článku 21 Listiny základních práv Evropské unie, jakož i zákazu dvojího příspěvku pro účely výpočtu příspěvků podle čl. 103 odst. 2 směrnice 2014/59, použití stanoveného režimu vnitroskupinových závazků i v případě „faktické“ skupiny, anebo každopádně v případě vzájemných propojení existujících mezi institucí a jinými bankami téhož systému; může se, taktéž ve světle výše uvedených zásad, příznivější zacházení vyhrazené pro podpůrné závazky uvedené v článku 5 analogicky uplatnit také na závazky banky tzv. „druhé úrovně“ vůči ostatním bankám (úvěrového družstevního) systému, anebo tato poslední charakteristika instituce, která konkrétně působí jako centrální instituce v rámci propojeného a integrovaného uskupení malých bank, a to i ve vztazích s ECB a s finančním trhem, musí na základě platných právních předpisů v každém případě vést k určité úpravě při předkládání finančních údajů ze strany vnitrostátního orgánu příslušného k řešení krize orgánům Společenství a při určení příspěvků, které je instituce povinna zaplatit do fondu pro řešení krizí na základě svých skutečných závazků a svého skutečného rizikového profilu?

____________

1 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 ze dne 21. října 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí (Úř. věst. 2015, L 11, s. 44).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014 , kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, s. 190).

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014 , kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, s. 1).