Language of document : ECLI:EU:T:2018:261

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 3 maja 2018 r. – VQ / BCE

(sprawa T203/18 R)

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Polityka gospodarcza i pieniężna – Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi – Zadania powierzone EBC na mocy rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 – Uprawnienia EBC – Szczególne uprawnienia nadzorcze – Sankcje administracyjne – Publikacja – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru

1.      Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Fumus boni iuris – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Charakter kumulatywny – Kolejność badania i sposób weryfikacji – Swobodna ocena przysługująca sędziemu orzekającemu w przedmiocie środków tymczasowych – Wyważenie wszystkich spornych interesów

(art. 256 ust. 1 TFUE, art. 278 TFUE, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem, art. 156 § 4)

(zob. pkt 7–10)

2.      Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Ciężar dowodu – Szkoda finansowa – Obowiązek dostarczenia konkretnych i precyzyjnych wskazówek wspartych szczegółowymi dowodami z dokumentów – Sytuacja, która może stanowić zagrożenie dla istnienia skarżącej spółki – Ocena w kontekście sytuacji grupy, do której przynależy – Brak pilnego charakteru

(art. 278 TFUE, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem, art. 156 § 4)

(zob. pkt 13–17, 19, 24, 30, 31)

3.      Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Przesłanki dopuszczalności – Skarga – Wymogi formalne – Przedstawienie zarzutów uprawdopodabniających konieczność zastosowania żądanych środków

(art. 278 TFUE, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem, art. 156 §§ 4, 5)

(zob. pkt 18, 20)

Przedmiot

Wniosek oparty na art. 278 i 279 TFUE zmierzający do zawieszenia wykonania decyzji Rady Prezesów EBC ECB-SSM-2018-ESSAB-4, SNC‑2016–0026 z dnia 14 marca 2018 r. dotyczącej kary pieniężnej i jej publikacji na stronie internetowej EBC.

Sentencja

1)

Wniosek w przedmiocie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2)

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

2)

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.