Language of document : ECLI:EU:T:2018:261

Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 3. maja 2018 –
VQ/ECB

(Zadeva T203/18 R)

„Začasna odredba – Ekonomska in monetarna politika – Bonitetni nadzor kreditnih institucij – Naloge, ki so prenesene na ECB na podlagi Uredbe (EU) št. 1024/2013 – Pooblastila ECB – Posebna nadzorna pooblastila – Upravne kazni – Objava – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnosti“

1.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Fumus boni juris – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Kumulativnost – Vrstni red preizkusa in način preverjanja – Diskrecijska pravica sodnika za začasne odredbe – Tehtanje vseh zadevnih interesov

(členi 256(1) PDEU, 278 PDEU in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4))

(Glej točke od 7 do 10.)

2.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Začasni ukrepi – Pogoji za izdajo – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Dokazno breme – Finančna škoda – Obveznost predložitve konkretnih in natančnih navedb, podprtih s podrobnimi listinskimi dokazi – Položaj, ki bi lahko ogrozil obstoj tožeče družbe – Presoja glede na položaj skupine, h kateri podjetje spada – Neobstoj nujnosti

(člena 278 PDEU in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4))

(Glej točke od 13 do 17, 19, 24, 30 in 31.)

3.      Začasna odredba – Pogoji dopustnosti – Vloga – Formalne zahteve – Navajanje razlogov, ki na prvi pogled upravičujejo odobritev predlaganih ukrepov

(člena 278 PDEU in 279 PDEU; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 156(4) in (5))

(Glej točki 18 in 20.)

Predmet

Predlog na podlagi členov 278 in 279 PDEU, s katerim se želi doseči odlog izvršitve Sklepa Sveta ECB ECB-SSM-2018-ESSAB-4, SNC‑2016-0026 z dne 14. marca 2018 v zvezi z denarno kaznijo in njeno objavo na spletni strani ECB.

Izrek

1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.