Language of document : ECLI:EU:T:2018:219

Spojené veci T133/16 až T136/16

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a i.

proti

Európskej centrálnej banke

„Hospodárska a menová politika – Prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami – Článok 4 ods. 1 písm. e) a článok 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 – Osoba účinne riadiaca prevádzku úverovej inštitúcie – Článok 13 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ a článok L. 511‑13 druhý odsek francúzskeho menového a finančného zákonníka – Zásada zákazu kumulácie postu predsedu riadiaceho orgánu úverovej inštitúcie v jeho funkcii dohľadu s funkciou výkonného riaditeľa v tej istej inštitúcii – Článok 88 ods. 1 písm. e) smernice 2013/36 a článok L. 511‑58 francúzskeho menového a finančného zákonníka“

Abstrakt – Rozsudok Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) z 24. apríla 2018

1.      Hospodárska a menová politika – Hospodárska politika – Dohľad nad finančným sektorom v Únii – Jednotný mechanizmus dohľadu – Prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami – Kumulácia funkcií predsedu riadiaceho orgánu úverovej inštitúcie s funkciou výkonného riaditeľa v tejto inštitúcii – Neschválenie zo strany Európskej centrálnej banky – Súdne preskúmanie – Rozsah

(Nariadenie Rady č. 1024/2013, článok 4 ods. 3; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36, článok 13 ods. 1)

2.      Právo Európskej únie – Výklad – Metódy – Jazykový, systematický, historický a teleologický výklad

3.      Hospodárska a menová politika – Hospodárska politika – Dohľad nad finančným sektorom v Únii – Jednotný mechanizmus dohľadu – Prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami – Nevyhnutnosť účasti aspoň dvoch osôb na účinnom riadení prevádzky úverovej inštitúcie – Pojem

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36, článok 13 ods. 1)

4.      Vnútroštátne právo – Výklad – Zohľadnenie výkladu použitého súdmi dotknutého členského štátu – Zohľadnenie rozsudku vnútroštátneho súdu vyhláseného po prijatí rozhodnutia napadnutého pred súdom Únie – Prípustnosť

1.      Pokiaľ ide o rozhodnutie týkajúce sa vymenovania predsedu správnej rady úverovej inštitúcie za osobu účinne riadiacu prevádzku, Európska centrálna banka je povinná na základe článok 4 ods. 3 nariadenia č. 1024/2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami, uplatniť nielen článok 13 ods. 1 smernice 2013/36 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, ale aj vnútroštátne ustanovenie, ktoré predstavuje jeho prebratie.

Podľa článku 4 ods. 3 nariadenia č. 1024/2013 totiž banka na účely vykonávania úloh, ktorými bola poverená podľa tohto nariadenia, a s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň dohľadu uplatňuje celé príslušné právo Únie a v prípade, keď sa toto právo Únie skladá zo smerníc, vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa tieto smernice transponujú. V dôsledku toho z článku 4 ods. 3 uvedeného nariadenia nevyhnutne vyplýva, že súd Únie posudzuje zákonnosť rozhodnutí, ktoré odmietajú, aby bol predseda správnej rady tiež schválený ako osoba účinne riadiaca prevádzku úverovej inštitúcie so zreteľom tak na článok 13 ods. 1 smernice 2013/36, ako aj na príslušné ustanovenie dotknutého vnútroštátneho práva.

(pozri body 47 – 49)

2.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 54, 55)

3.      Z doslovného, historického, teleologického a kontextuálneho výkladu článku 13 ods. 1 smernice 2013/36 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami vyplýva, že výraz „dve osoby účinne [riadiace] prevádzku inštitúcie“ sa týka členov riadiaceho orgánu, ktorí sa zúčastňujú aj na vrcholovom manažmente úverovej inštitúcie.

Z toho teda nevyhnutne vyplýva, že v systematike smernice 2013/36 účel týkajúci sa riadneho riadenia úverových inštitúcií prechádza cez hľadanie účinného dohľadu nad vrcholovým manažmentom zo strany nevýkonných členov riadiaceho orgánu, z ktorého vyplýva rovnováha právomocí v rámci riadiaceho orgánu. Treba pritom konštatovať, že účinnosť takéhoto dohľadu by mohla byť ohrozená v prípade, že by predseda riadiaceho orgánu vo svojej funkcii dohľadu, ktorý pritom formálne nezastáva funkciu výkonného riaditeľa, bol súčasne poverený účinným riadením prevádzky úverovej inštitúcie.

(pozri body 79, 83)

4.      Rozsah vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení sa má posudzovať so zohľadnením ich výkladu vnútroštátnymi súdmi. V tomto ohľade okolnosť, že rozsudok vnútroštátneho súdu bol vyhlásený neskôr ako rozhodnutie napadnuté pred súdom Únie nebráni tomu, aby bol zohľadnený na účely výkladu dotknutého vnútroštátneho ustanovenia, pokiaľ žalobkyňa mala pred súdom Únie možnosť predložiť svoje pripomienky.

(pozri body 84, 87)