Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Győri Ítélőtábla (Maďarsko) dne 10. července 2018 – Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. v. DAF TRUCKS N.V.

(Věc C-451/18)

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Győri Ítélőtábla

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Žalovaná: DAF TRUCKS N.V.

Předběžná otázka

Má být zvláštní pravidlo o soudní příslušnosti stanovené v čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/20121 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (EU) vykládáno v tom smyslu, že „místo, kde došlo nebo může dojít ke škodné události“ zakládá příslušnost soudu, pokud

se bydliště či sídlo, nebo středisko hospodářské činnosti či majetkových zájmů žalobkyně, která uplatňuje utrpěnou škodu, nachází v daném státě;

se návrh žalobkyně směřující proti jedinému žalované, výrobci nákladních vozidel se sídlem v jiném členském státě, zakládá na protiprávním jednání [konstatovaném] prostřednictvím [rozhodnutí] Evropské komise podle čl. 101 odst. 1 SFEU (dříve čl. 81 odst. 1 SES), které spočívalo v koluzních dohodách o stanovení cen a navyšování hrubých cen v Evropském hospodářském prostoru, přičemž toto rozhodnutí je určeno kromě žalované také dalším osobám;

žalobkyně nakupovala pouze nákladní vozidla vyrobené ostatními podniky, které se účastnily kartelu;

nic nenasvědčuje tomu, že se některé ze setkání kvalifikovaných jako omezující hospodářskou soutěž konalo ve státě, kde se nachází příslušný soud;

žalobkyně obecně nakupovala nákladní vozidla ― podle jejího názoru za zkreslené ceny ― ve státě, kde se nachází příslušný soud, a za tím účelem podepisovala leasingové smlouvy stanovící povinný převod vlastnictví s podniky činnými v daném státě, ale podle vlastních tvrzení žalobkyně jednala přímo s prodejci automobilů a poskytovatel leasingu přidával k cenám, které si sjednala, vlastní marži a náklady na leasing, přičemž vlastnické právo k vozidlům přešlo na žalobkyni po naplnění leasingové smlouvy, v okamžiku jejího zániku?

____________

1 Úř. vest. 2012, L 351, s. 1.