Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Győri Ítélőtábla (Ungari) 10. juulil 2018 – Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. versus DAF TRUCKS N.V.

(kohtuasi C-451/18)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Győri Ítélőtábla

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Kostja: DAF TRUCKS N.V.

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1215/20121 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 7 punkti 2 valikulise kohtualluvuse normi tuleb tõlgendada selliselt, et kohtualluvus määratakse kindlaks selle „koha alusel, kus kahjustav sündmus on toimunud“, juhul kui

tema väitel asub kahju kannatanud hageja asukoht või peamine äritegevuskoht varaliste huvide keskus selles riigis;

hageja nõue teises Euroopa Liidu liikmesriigis asukohta omava veokitootja vastu põhineb ühelainsal väitel, et on rikutud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõiget 1 [varem EÜ artikkel 81 lõige 1] seoses sellega, et on toime pandud õigusnormi rikkumine seoses komisjoni poolt Euroopa majanduspiirkonnas hinnastamist ja brutohinna tõuse käsitlevate kooskõlastatud tegevustega, mille adressaadid on lisaks kostjale mitu muud isikut;

hageja ostis ainult kartellis osalenud teiste ettevõtjate toodetud veokeid;

puuduvad andmed selle kohta, et konkurentsivastaseks tunnistatud kohtumised oleks toimunud riigis, kus on kohtu kohtualluvus;

hageja ostis veokeid tema väitel moonutatud hindadega tavaliselt kohtu kohtualluvuse riigis selliselt, et ta sõlmis seal tegutsevate äriühingutega liisingulepingud, kuid pidas enda väitel edasimüüjatega vahetult läbirääkimisi, liisinguandja lisas tema poolt kokku lepitud hinnale oma kasumi ja liisingukulud ning omandiõigus läks hagejale üle pärast liisingulepingu täitmist, kui selle kehtivusaeg oli lõppenud?

____________

1 ELT 2012, L 351, lk 1.