Language of document :

2018 m. liepos 10 d. Győri Ítélőtábla (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. / DAF TRUCKS N.V.

(Byla C-451/18)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Győri Ítélőtábla

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Atsakovė: DAF TRUCKS N.V.

Prejudiciniai klausimai

Ar 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo1 7 straipsnio 2 dalyje nustatytą specialiosios jurisdikcijos taisyklę reikia aiškinti taip, kad valstybės narės teismas turi jurisdikciją kaip „vietos, kurioje įvyko <...> žalą sukėlęs įvykis“ teismas, jeigu:

–    ieškovės, kuri teigia patyrusi žalą, buveinė arba jos ekonominės veiklos ar turtinių interesų centras yra šioje valstybėje narėje;

tik vienai atsakovei (sunkvežimių gamintoja), kurios buveinė yra kitoje valstybėje narėje, pateiktas ieškovės reikalavimas grindžiamas Europos Komisijos [sprendime] pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalį (buvusi EB steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalis) [konstatuotu] pažeidimu dėl kartelinių susitarimų dėl sunkvežimių mažmeninių kainų nustatymo ir bendrų kainų didinimo Europos ekonominėje erdvėje, kuris skirtas ne tik atsakovei bet ir kitiems adresatams;

ieškovė įsigijo tik kitų karteliniame susitarime dalyvavusių įmonių pagamintus sunkvežimius;

nėra jokių duomenų, kad bent vienas iš susitikimų, laikomų ribojančiais konkurenciją, būtų įvykęs bylą nagrinėjančio teismo valstybėje;

ieškovė paprastai sunkvežimius įsigydavo (jos teigimu, iškreiptomis kainomis) bylą nagrinėjančio teismo valstybėje ir tuo tikslu su šioje valstybėje veikiančiomis įmonėmis sudarydavo finansinės nuomos sutartis su galutiniu nuosavybės teisės perdavimu, tačiau, remiantis pačios ieškovės teiginiais, ji tiesiogiai derėjosi su sunkvežimių koncesininkais, o finansinės nuomos davėjas prie kainų, dėl kurių ji susitardavo, dar pridėdavo savo pelno maržą ir finansinės nuomos išlaidas, perduodamas ieškovei nuosavybės teises į sunkvežimius po sutarties įvykdymo jos galiojimo pasibaigimo momentu?

____________

1 OL L 351, 2012, p. 1.