Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Győri Ítélőtábla (Maďarsko) 10. júla 2018 – Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft./DAF TRUCKS N.V.

(vec C-451/18)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Győri Ítélőtábla

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa a odvolateľka: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Žalovaná a odporkyňa v odvolacom konaní: DAF TRUCKS N.V.

Prejudiciálne otázky

Má sa pravidlo osobitnej právomoci stanovené v článku 7 bode 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach1 vykladať v tom zmysle, že súd členského štátu má právomoc podľa „miesta, kde došlo… ku skutočnosti, ktorá zakladá… nárok“, ak

odvolateľka, ktorá tvrdí, že jej bola spôsobená škoda, má svoje sídlo alebo centrum svojej hospodárskej činnosti alebo svojich majetkových záujmov v tomto členskom štáte,

odvolateľka uplatňuje svoj nárok voči jedinej odporkyni (výrobcovi nákladných vozidiel), ktorý má svoje sídlo v inom členskom štáte Únie, na základe rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom sa podľa článku 101 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (predtým článok 81 ods. 1 Zmluvy o ES) konštatuje porušenie spočívajúce v kolúznych dojednaniach o stanovení cien a zvyšovaní brutto cien nákladných vozidiel v Európskom hospodárskom priestore, a ktoré bolo popri odporkyni určené viacerým adresátom,

odvolateľka kúpila len nákladné vozidlá vyrobené inými podnikmi zúčastňujúcimi sa na karteli,

zo žiadnych informácií nevyplýva, že by jedno alebo viaceré stretnutia považované za obmedzovania hospodárskej súťaže prebiehali v štáte príslušného súdu,

odvolateľka nakupovala – podľa nej za skreslené ceny – nákladné vozidlá v štáte príslušného súdu, a na tento účel uzatvárala zmluvy o finančnom lízingu s povinným prevodom vlastníctva so spoločnosťami pôsobiacimi v tomto istom štáte, avšak podľa svojich vlastných tvrdení odvolateľka priamo rokovala s predajcami motorových vozidiel a poskytovateľ lízingu zvýšil cenu, ktorú dohodla, o svoj zisk a o náklady finančného lízingu, pričom odvolateľka nadobudla vlastnícke práva k nákladným vozidlám po uplynutí lízingovej zmluvy, keď splnila povinnosti, ktoré jej z tejto zmluvy vyplývajú?

____________

1 Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1.