Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Győri Ítélőtábla (Ungern) den 10 juli 2018 – Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. mot DAF TRUCKS N.V.

(Mål C-451/18)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Győri Ítélőtábla

Parter i det nationella målet

Klagande: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Motpart: DAF TRUCKS N.V.

Tolkningsfråga

Ska bestämmelsen om särskild behörighet i artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område1 tolkas så, att en domstol i en medlemsstat är behörig i egenskap av domstol för den ”ort där skadan inträffade” om

den kärande som gör gällande att den har lidit skada har sin hemvist, sin huvudsakliga ekonomiska verksamhet eller sina huvudsakliga ekonomiska intressen i den staten,

kärandens krav, som riktar sig mot en enda svarande, en lastbilstillverkare som är hemmahörande i en annan medlemsstat, bygger på en överträdelse [som konstaterats] genom [beslut av] Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 101.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (tidigare artikel 81.1 EG) och som består i konkurrensbegränsande samverkan om prissättning och höjningar av bruttopriser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ett beslut som även riktar sig till andra än svaranden,

käranden enbart köpte lastbilar som tillverkats av andra företag som var inblandade i kartellen,

inga uppgifter tyder på att något av de möten som kvalificerats som konkurrensbegränsande har hållits i den stat där domstolen vid vilken talan väckts är belägen,

käranden i allmänhet köpte lastbilarna – enligt dennes uppfattning till snedvridna priser – i den stat där domstolen vid vilken talan väckts är belägen och för detta ingick avtal om leasing med köpplikt med företag som bedrev verksamhet i den staten, men där käranden, enligt egna uppgifter, förhandlade direkt med fordonens återförsäljare och leasegivaren lade sin egen vinstmarginal och leasingkostnaderna på de priser som käranden hade avtalat om och äganderätten till fordonen övergick till käranden när leasingavtalet hade fullgjorts, vid den tidpunkt då detta upphörde att gälla?

____________

1 EUT L 351, 2012, s. 1.