Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalsko) dne 9. července 2018 – Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-438/18)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA

Žalovaná: Autoridade Tributária e Aduaneira

Předběžné otázky

Je v souladu s unijním právem čl. 23 odst. 1 písm. c) zákoníku korporační daně ve znění účinném v roce 2013 a čl. 23 odst. 1 a 2 písm. c) téhož zákoníku ve znění účinném v roce 2014, pokud jsou vykládány v tom smyslu, že po uskutečnění reverzní fúze nejsou již úroky vznikající v souvislosti s úvěry získanými třetími osobami (které zaniklá společnost mohla odečíst od daně, pokud by nedošlo k fúzi) k nabytí kapitálu v nástupnické společnosti, které jsou převedeny v důsledku fúze, odpočitatelné od daně z výnosů nástupnické společnosti? Lze mít konkrétně za to, že nemožnost odečíst úroky od daně je překážkou operací slučování, na které se vztahuje směrnice Rady 2009/133/ES1 , nebo jejich omezením, což je v rozporu se zásadami a cíli směrnice, jak je stanoveno v jejím článku 4?

V případě, že bude odpovězeno na první předběžnou otázku tak, že vyloučení možnosti odečíst takové úroky je slučitelné se směrnicí, má vliv na tuto odpověď skutečnost, že tato úprava nebyla provedena v souladu s ustanovením proti daňovým únikům stanoveným ve směrnici (článek 15) nebo s vnitrostátními právními předpisy, které jej provádějí (čl. 73 odst. 10 zákoníku korporační daně), nýbrž k ní došlo na základě jiného vnitrostátního ustanovení (článek 23 téhož zákoníku)?

____________

1 Směrnice Rady 2009/133/ES ze dne 19. října 2009 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členskými státy (Úř. věst. 2009, L 310, s. 34).