Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 4. jūlijā iesniedza Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) – Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Lieta C-438/18)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Galeria Parque Nascente Exploração de Espaços Comerciais SA

Atbildētāja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciālie jautājumi

Vai Uzņēmumu ienākuma nodokļa kodeksa 23. panta 1. punkta c) apakšpunkts redakcijā, kas bija spēkā 2013. gadā, un šā kodeksa 23. panta 1. punkts un 2. punkta c) apakšpunkts redakcijā, kas bija spēkā 2014. gadā, – tos interpretējot tādējādi, ka pēc attiecīgās apgrieztās apvienošanās procentu maksājumi par aizdevumiem, kas no trešajām personām saņemti, lai iegādātos iegūstošās sabiedrības kā meitasuzņēmuma kapitālu (un kurus iegūtā sabiedrība būtu varējusi atskaitīt gadījumā, ja apvienošanās nebūtu bijis), šīs apvienošanās rezultātā būdami pārnesti, vairs nav atskaitāmi no iegūstošās sabiedrības apliekamās peļņas – būtu saderīgi ar Savienības tiesībām, it īpaši ņemot vērā, ka šo procentu maksājumu neatskaitāmība var būt šķērslis vai ierobežojums Padomes Direktīvā 2009/133/EK 1 aptvertajām koncentrācijas darbībām, kas būtu pretējs minētās direktīvas principiem un mērķiem, kā arī tās 4. pantā noteiktajam?

Ja uz pirmo jautājumu atbildams, ka šī procentu maksājumu neatskaitāmība ir saderīga ar direktīvu, vai šo atbildi nemainītu apstāklis, ka šī korekcija ir izdarīta, pamatojoties nevis uz direktīvas noteikumu par ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu (15. pantu) vai to transponējošo valsts tiesību normu (Uzņēmumu ienākuma nodokļa kodeksa 73. panta 10. punktu), bet gan uz kādu citu valsts tiesību normu (minētā kodeksa 23. pantu)?

____________

1     Padomes Direktīva 2009/133/EK (2009. gada 19. oktobris) par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, daļējai sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai, kā arī SE vai SCE juridiskās adreses pārcelšanai no vienas dalībvalsts uz citu (OV 2009, L 310, 34. lpp.).