Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) w dniu 4 lipca 2018 r. – Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Sprawa C-438/18)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD).

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA.

Strona pozwana: Autoridade Tributária e Aduaneira.

Pytania prejudycjalne

1.    Czy w przypadku dokonania wykładni art. 23 ust. 1 lit. c) Código do IRC (kodeksu podatku dochodowego od osób prawnych) w brzmieniu obowiązującym w 2013 r. i art. 23 ust. 1 i 2 lit. c) Código do IRC w brzmieniu obowiązującym w 2014 r. w ten sposób, że po wspomnianym połączeniu odwrotnym odsetki od kredytów zaciągniętych od osób trzecich (które podlegają odliczeniu w spółce przejmowanej w przypadku, gdyby nie doszło do połączenia) w celu nabycia kapitału spółki zależnej przejmującej, które to odsetki zostały przeniesione w wyniku połączenia, nie mogą już zostać odliczone od zysków spółki przejmującej, wspomniane artykuły nie będą zgodne z prawem wspólnotowym, a w szczególności z dyrektywą Rady 2009/133/WE1 z tego względu, że naruszają one jej zasady i cele, jak również postanowienia jej art.4.?

2)    W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwsze w ten sposób, że ów brak odliczenia odsetek jest zgodny z dyrektywą, czy odpowiedź ta pozostanie taka sama wobec okoliczności, iż taka korekta nie została dokonana na podstawie przepisu dyrektywy zwalczającego nadużycia (art. 15.°) lub na podstawie wdrażającej ją ustawy krajowej (art. 73 ust. 10 Código do IRC), lecz innego przepisu ustawy krajowej (art. 23 CIRC)?

____________

1 Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz.U. 2009, L 310, s. 34).