Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) la 4 iulie 2018 – Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Cauza C-438/18)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA

Pârâtă: Autoridade Tributária e Aduaneira

Întrebările preliminare

Articolul 23 alineatul 1 litera c) din Codul privind impozitul pe profit, în versiunea în vigoare în 2013, și articolul 23 alineatul 1 și alineatul 2 litera c) din același cod, în versiunea în vigoare în 2014, sunt compatibile cu dreptul Uniunii, dacă sunt interpretate în sensul că, ulterior unei fuziuni inverse, dobânzile datorate pentru împrumuturile obținute de la terți (pe care societatea absorbită ar fi putut să le deducă dacă nu ar fi intervenit fuziunea) pentru achiziționarea capitalului filialei absorbante, care au fost transferate în urma fuziunii, nu mai pot fi deduse din punct de vedere fiscal din veniturile societății absorbante? În special, se poate considera că imposibilitatea de a deduce dobânzile reprezintă un obstacol sau o restricție privind operațiunile de concentrare incluse în domeniul de aplicare al Directivei 2009/133/CE1 a Consiliului, încălcându-se astfel atât principiile și obiectivele directivei, cât și dispozițiile articolului 4 din aceasta?

În cazul în care, la prima întrebare preliminară, se răspunde în sensul că excluderea posibilității de a deduce dobânzile respective este compatibilă cu directiva, faptul că rectificarea respectivă nu a fost efectuată în conformitate cu dispoziția împotriva abuzurilor prevăzută de directivă (articolul 15) sau cu legislația națională prin care a fost transpusă aceasta (articolul 73 alineatul 10 din Codul privind impozitul pe profit), ci cu o altă dispoziție din norma națională (articolul 23 din același cod) ar determina modificarea acestui răspuns?

____________

1 Directiva 2009/133/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parțiale, cesionării de active și schimburilor de acțiuni între societățile din state membre diferite și transferului sediului social al unei SE [societate europeană] sau SCE [societate cooperativă europeană] între statele membre (JO 2009, L 310, p. 34).