Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) den 4 juli 2018 – Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA mot Autoridade Tributária e Aduaneira

(Mål C-438/18)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parter i det nationella målet

Klagande : Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA

Motpart: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfrågor

Är artikel 23.1 c i lagen om bolagsskatt, i den lydelse som gällde år 2013, och artikel 23.1 och 23.2 c i samma lag, i den lydelse som gällde år 2014, förenliga med unionsrätten, om de tolkas så att upplupen ränta på lån som har erhållits från tredje man (och som det överlåtande bolaget skulle ha fått dra av om fusionen inte hade skett) för att förvärva kapitalet i det övertagande dotterbolaget, vilken överförts till följd av fusionen, inte längre får dras av från det övertagande bolagets intäkter efter en omvänd fusion? Kan i synnerhet den omständigheten att det inte går att göra ränteavdrag anses utgöra ett hinder eller en restriktion för sådana koncentrationer som omfattas av tillämpningsområdet för rådets direktiv 2009/133/EG1 , och därmed innebära att såväl principerna och syftet med direktivet som det som föreskrivs i artikel 4 i direktivet åsidosätts?

För det fallet att fråga 1 besvaras så att den omständigheten att det inte går att göra avdrag för sådan ränta är förenlig med direktivet, påverkas svaret av att denna rättelse inte har skett i enlighet med bestämmelsen mot missbruk som finns i direktivet (artikel 15) eller den nationella lagstiftning som återger den (artikel 73.10 lagen om bolagsskatt), utan i enlighet med en annan bestämmelse i den nationella lagstiftningen (artikel 23 i samma lag)?

____________

1 Rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan (EUT L 310, 2009, s. 34).