Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof 's Hertogenbosch (Niderlandy) w dniu 26 czerwca 2018 r. – IO / Inspecteur van de rijksbelastingsdienst

(Sprawa C-420/18)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Gerechtshof 's Hertogenbosch

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: IO

Strona przeciwna: Inspecteur van de rijksbelastingsdienst

Pytania prejudycjalne

Czy członek rady nadzorczej fundacji, który względem tej rady nadzorczej znajduje się - w zakresie warunków pracy i wynagrodzenia - w stosunku podporządkowania, ale w pozostałym zakresie względem tejże rady nadzorczej ani fundacji podporządkowanie takie nie występuje, prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 9 i art. 10 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej1 ?

____________

1 Dz.U. 2006, L 347, s. 1.